facebook

Zapytaj Nas

 • Pola oznaczone * są wymagane!

Strona główna>Dla Administracji>

BIP

BIP

22.11.2011

11:25

mariusz

 • Oferta Biuletynu Informacji Publicznej BIPMAX

  • Oferujemy świadczenie usług w zakresie powszechnego udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem Internetu w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, określanych jako podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).
  • Usługi powyższe obejmują:
   1. utworzenie serwisu Biuletynu Informacji Publicznej wg standardowego projektu graficznego Systemu BIPMAX,
   2. udostępnienie licencji na użytkowanie systemu BIPMAX, przeznaczonego do tworzenia, utrzymywania i aktualizowania stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami i standardami informacyjnymi, technologicznymi i bezpieczeństwa,
   3. utrzymywanie serwisu Biuletynu Informacji Publicznej dla Zamawiającego wraz z wprowadzonymi danymi, na serwerach zgodnie z obowiązującymi standardami zabezpieczeń dla treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz
    1. zapewnienie nieograniczonej przestrzeni dyskowej i łącz internetowych odpowiedniej przepustowości
    2. utrzymywanie kopii wszystkich nieskasowanych wersji dokumentów w systemie BIPMAX
    3. bieżący serwis kodu oprogramowania i baz danych oraz nadzór eksploatacyjny platformy BIPMAX obsługującej strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej.
   4. szkolenie administratorów sytemu BIPMAX w zakresie opracowania zawartości treści stron podmiotowych BIP oraz posługiwania się modułem administracyjnym BIPMAX, służącym do aktualizacji treści stron podmiotowych BIP,
   5. udzielanie odpowiedzi i wsparcia technicznego w zakresie dotyczącym użytkowania systemu BIPMAX drogą emailową i telefoniczną w godzinach pracy Wykonawcy (usługa nie obejmuje wprowadzania danych do systemu BIP Zamawiającego),
   6. stałe doskonalenie systemu i dokonywanie modyfikacji systemu BIPMAX w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz stałą poprawę funkcjonalności - dostosowanie funkcjonalności do potrzeb i wymagań Użytkowników, uwzględniając nowe możliwości wynikające z postępu technologicznego – nowe wersje przekazywane będą w okresie obowiązywania umowy bez dodatkowych opłat.
 • Informacja o systemie BIP

  • Oferowany system BIPMAX spełnia wymagania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
  • Oferowany system BIPMAX spełnia wymagania wytycznych WCAG 2.0 zawartych w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 16 maja 2012 poz. 526)
  • Archiwum dotychczasowego BIPu. Od dnia uruchomienia systemu BIPMAX, informacje zawarte w dotychczasowym systemie mogą być umieszczone jako archiwalnym, w postaci statycznego zrzutu stron archiwalnego (w HTML).
  • Jesteśmy gotowi udostępnić Zamawiającemu testowy dostęp do modułu administracyjnego BIPMAX w celu zapoznania się z funkcjonalnością i możliwościami oferowanego systemu BIP.
  • System BIPMAX jest zintegrowany z oferowanym przez nas elektronicznym systemem obiegu dokumentów o nazwie eKancelaria.
  • Zapewniamy też wsparcie przy integracji systemu BIP z innymi systemami elektronicznego obiegu dokumentów (eSOD) zainstalowanym u Zamawiającego. Udostępniamy bez dodatkowych opłat opis systemu wymiany danych pomiędzy BIP i eSOD, co umożliwia przeprowadzenie integracji w zakresie publikacji informacji o stanie i kolejności załatwiania spraw jak również publikację dokumentów.

   

  Oferowany przez nas system informatyczny o nazwie BIPMAX realizuje następujące funkcje:

  • prowadzi bazę danych dokumentów i informacji publicznej publikowanych w BIP zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112 z 2001 r poz. 1198),
  • publikuje w Internecie odpowiednio sformatowane strony WWW, na których interesanci mogą zapoznać się z informacjami zapisanymi w bazie,
  • umożliwia administratorowi BIP w urzędzie modyfikowanie istniejących oraz wprowadzanie nowych informacji publicznych.

   

  Zapewniamy wszelkie działania administracyjne i serwisowe związane z prowadzeniem serwisu BIP. Odpowiedzialnością Zamawiającego jest aktualizowanie informacji i wprowadzanie nowych informacji do systemu. Wprowadzanie danych odbywa się poprzez specjalnie zaprojektowany interfejs, pozwalający osobom nie będącym informatykami wprowadzać informacje na stronę internetową BIP. Od osób zajmujących się wprowadzaniem danych do BIP wymaga się znajomości obsługi komputera PC, umiejętności pracy z edytorem tekstu (np. Microsoft Word) oraz umiejętności poruszania się po Internecie za pomocą przeglądarki internetowej, a więc podstawowego obycia z typowym środowiskiem pracy na komputerze.

  System BIPMAX pozwala na swobodną rozbudowę katalogów informacji i wprowadzanie dokumentów uprzednio przygotowanych np. w edytorze Word.

  Platforma BIPMAX jest w pełni zintegrowana z elektronicznym biurem podawczym o nazwie eUrządMAX.

   

  Łącznie z platformy BIPMAX korzysta:

  • około 250 urzędów miast, gmin i powiatów,
  • około 700 innych podmiotów objętych ustawą.
 • Teksty aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dz. U. 01.112.1198 z dnia 8 października 2001 r. późniejsze zmiany
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz. U. Nr 10, poz. 68)
  • Rozporządzenie rady ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.)
 • Standardy Biuletynu Informacji Publicznej BIPMAX

  Uruchamiamy serwis internetowy ogólnej strony podmiotowej BIP, który zawiera następujące elementy zgodne z ustawą:

  • logo (znak graficzny) BIP,
  • Formatkę do wstawienia imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, numeru faksu i adresu e-mail osób redagujących podmiotową stronę BIP,
  • instrukcję korzystania z podmiotowej strony BIP,
  • mechanizm tworzenia menu przedmiotowego BIP,
  • rejestr zmian treści informacji publicznej zawartych na podmiotowych stronach BIP, ze wskazaniem daty, od której te zmiany obowiązują,
  • informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznej będących w posiadaniu podmiotu tworzącego stronę podmiotową BIP, a nie udostępnionych w BIP,
  • moduł wyszukujący,

  przy czym informacje publiczne zawarte w serwisie internetowym BIP zorganizowane są w postaci baz danych, a udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych.

  Instalujemy i utrzymujemy serwis Biuletynu Informacji Publicznej na dedykowanym serwerze przeznaczonym do założenia i prowadzenia BIP i gwarantujemy spełnienie wszelkich warunków zawartości, jakości i bezpieczeństwa wynikających z Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 z 2001 r poz. 1198) oraz przepisów towarzyszących.

  Podstawowe standardy zabezpieczeń to:

  • Utrzymywanie strony podmiotowej BIP na serwerze dedykowanym wyłącznie dla BIP,
  • Zapewnienie ochrony dostępu poprzez identyfikator i hasło określające uprawnienia do zmian na stronie podmiotowej BIP,
  • Możliwość łączenia się w trybie szyfrowania sesji transmisji danych wprowadzanych na stronę podmiotową BIP przez moduł administracyjny.
  • Ochrona serwera strony podmiotowej BIP przez moduł bezpieczeństwa (firewall),
  • Utrzymywanie serwera zastępczego umożliwiającego przejęcie pracy w przypadku awarii serwera podstawowego w czasie nie dłuższym niż 24 godz.,
  • Systematyczne wykonywanie kopii informacji publicznej zgromadzonych na stronach Biuletynu na odrębne elektroniczne nośniki informacji - nie rzadziej niż raz na dobę,
  • Automatyczne prowadzenie rejestru (dzienników) zmian w treści informacji publicznej udostępnianych w BIP.
 • Funkcjonalność Biuletynu Informacji Publicznej BIPMAX

   

  Panel administracyjny

  Dostęp do panelu administracyjnego Biuletynu jest możliwy poprzez stronę internetową i nie wymaga instalacji na komputerach Użytkownika. Panel administracyjny jest skonstruowany tak, aby do jego obsługi nie była wymagana znajomość programowania, czy języka HTML. Aby administrować systemem wystarczy nie zaawansowana znajomość komputera PC i pakietów biurowych oraz umiejętność korzystania z sieci Internet.

   

  Zarządzanie treściami menu

  Rozbudowana funkcja administracyjna umożliwiająca w dowolny sposób tworzenie drzewa menu, ma tę zaletę, że można szybko stworzyć nowe podstrony, których nie sposób z góry przewidzieć i zaprogramować „na sztywno” w systemie.

  Użytkownik ma pełną dowolność sposobu wyświetlania treści, mogą to być dokumenty html, katalogi zawierające dokumenty, bądź tylko pojedyncze dokumenty.

   

  Edytor tekstów

  Edycja stron w systemie BIP jest jak edycja dokumentów w Wordzie. W prosty sposób można pogrubić, podkreślić, dodawać linki, tabele czy nawet obrazki.

   

  Katalog plików i grafik

  Mechanizm umożliwia import plików i grafik na serwer BIPu. Dokumenty katalogowane są w podobny sposób jak na komputerze użytkownika – struktura katalogów, stąd łatwo odnaleźć dokumenty potrzebne do udostępnienia w części publicznej systemu BIP. Każdy plik można umieścić na podstronach jako grafikę, załącznik lub inny typ pliku.

   

  Moduł przetargów

  Istnieje moduł umożliwiający automatyczne przenoszenie przetargów do archiwum po zakończeniu obowiązującej daty publikacji.

   

  Zarządzanie użytkownikami

  Administrator ma możliwość zarządzania kontami użytkowników, a w tym przydzielania im pracy według kompetencji i dawania dostępu tylko do wybranych części serwisu.

   

  Współpraca z obiegami dokumentów

  Nasz BIP współpracuje z systemem obiegu dokumentów o nazwie eKancelaria w zakresie importu spraw. Ponadto jesteśmy otwarci na współpracę i pomożemy zintegrować nasz system z dowolnym systemem używanym przez Użytkownika.

   

  Rejestr zmian

  Strony BIP są wyposażone w mechanizm dziennika, w którym odnotowywane są zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP oraz próby dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione. Dzienniki dla tych stron prowadzone są w sposób automatyczny.

   

  Standardy

  System BIP spełnia standardy organizacji W3C. Szablony stron przygotowane są zgodnie ze standardami XHTML, a do efektywnej prezentacji treści wykorzystują CSS.

   

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka, której obszar wyszukiwania obejmuje wszystkie strony z treścią, jak również nazwy dokumentów, słowa kluczowe, autorów, zajawki dokumentów.

   

  E-Wokanda

  Moduł stworzony na potrzeby sądów zintegrowany z systemem SWOR firmy Currenda. Dostarcza informacji o terminach rozpraw, numerach sal, godzinach rozpoczęcia procesów, itp.

   

  Moduły dodatkowe

  Istnieje możliwość dopisania modułu na zamówienie, który wyświetli lub uporządkuje dane Użytkownika w określony sposób.

Maxus Net Communications Sp. z o.o.
02-796 Warszawa, ul. Zaruby 9 m. 49
tel. (+48 22) 6490579, 4233831, 4233832 faks: (+48 22) 649 38 07
email: kontakt@maxus.com.pl